Top
Gel PCR purification mini kit

خریدGel PCR purification mini kitاز کیت ایران

برای خالص سازی قطعات DNA از ژل آگارز می توانید از این کیت استفاده کنید.همچنین برای خالص

سازی محصول PCR وسایر واکنشهای آنزیمی دارای DNA نیز این کیت قابل استفاده می باشد.

 

100 تستی                         

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513


قیمت: 1200000 تومان