Top

Gel PCR purification mini kit(یکتا تجهیز آزما)

برای خالص سازی قطعات DNA از ژل آگارز می توانید از این کیت استفاده کنید.همچنین برای خالص

سازی محصول PCR وسایر واکنشهای آنزیمی دارای DNA نیز این کیت قابل استفاده می باشد.
برای خالص سازی قطعات DNA از ژل آگارز می توانید از این کیت استفاده کنید.همچنین برای خالص

سازی محصول PCR وسایر واکنشهای آنزیمی دارای DNA نیز این کیت قابل استفاده می باشد.